Persbericht: Startup lanceert innovatief schildersplatform ZRVCS.be

Persbericht: Startup lanceert innovatief schildersplatform ZRVCS.be

icon

Schilderwerken plannen is altijd een gedoe. Hoe vind je de beste schilder aan de beste prijs? De startup ZRVCS.be (voluit Zervices) lanceert een innovatief schildersplatform en maakt daarmee komaf met offertes opvragen en schilders nabellen. Voortaan bereken je als consument de kostprijs van al je schilderwerken zelf online in amper 3 minuten. Valt de prijs in je budget, dan neemt een professionele Sikkens vakschilder vervolgens contact met je op om samen de kleuren te kiezen en de werken in te plannen. Dankzij een samenwerking met AkzoNobel en meer dan 25 schildersbedrijven in België is de dienst al in heel Vlaanderen, Brussel en grote delen van Wallonië beschikbaar.

“In 3 minuten een offerte voor je schilderwerken” - Startup lanceert innovatief schildersplatform

---La version française se trouve sous la vidéo---Brussel, 14 februari 2019

Schilderwerken plannen is altijd een gedoe. Hoe vind je de beste schilder aan de beste prijs? De startup ZRVCS.be (voluit Zervices) lanceert een innovatief schildersplatform en maakt daarmee komaf met offertes opvragen en schilders nabellen. Voortaan bereken je als consument de kostprijs van al je schilderwerken zelf online in amper 3 minuten. Valt de prijs in je budget, dan neemt een professionele Sikkens vakschilder vervolgens contact met je op om samen de kleuren te kiezen en de werken in te plannen. Dankzij een samenwerking met AkzoNobel en meer dan 25 schildersbedrijven in België is de dienst al in heel Vlaanderen, Brussel en grote delen van Wallonië beschikbaar.


Waarom?

Iedereen die al eens schilderwerken heeft laten uitvoeren weet dat het minstens één tot twee maanden duurt vooraleer je enkele offertes hebt om uit te kunnen kiezen. Je hebt ondertussen wel bijna de moed verloren met schilders te zoeken, afspraken te plannen, na te bellen om eindelijk die offerte te mogen ontvangen… En dan finaal is het afwachten of je wel tevreden zal zijn van het geleverde werk. “In tijden van digitalisering moet dat eenvoudiger kunnen”, dachten enkele ondernemers. Ze sloegen samen met AkzoNobel de handen in mekaar om een innovatief platform te bouwen dat consumenten en schilders met mekaar verbindt. De basis van het idee komt overwaaien uit Nederland waar een dergelijke dienstverlening reeds enkele jaren succesvol draait binnen een vereniging voor groepsaankopen.


Hoe werkt het?

De website ZRVCS.be werkt vergelijkbaar met een online car configurator als je een offerte voor een wagen wil maken. Via een wizard kan je snel de kamers en elementen die je wil laten schilderen toevoegen, zoals een muur, een deur, een trap, enz. Deze elementenmethode maakt een snelle berekening mogelijk van de hoeveelheid werk voor een schilder en de benodigde hoeveelheid verf, en dus de totale kostprijs van je project.

Het platform werkt heel eenvoudig en intuïtief:

  • In 3 minuten tijd bereken je zelf de kostprijs van je schilderwerk.
  • De Sikkens vakschilder uit je regio neemt contact met je op om de offerte bij je thuis te controleren, samen de kleuren te kiezen en de werkzaamheden te plannen.
  • De prijs op de offerte is de prijs op de factuur
  • Na controle door een onafhankelijk expert krijg je 6 jaar garantie op het geleverde werk én op de gebruikte Sikkens verf

Een handig filmpje vind je hier.Welke problemen lost het op?

Voor consumenten levert deze nieuwe manier van werken toch wel enkele grote voordelen, niet in het minst tijdswinst en gemoedsrust. Om te beginnen hoef je geen referenties op te vragen van schilders uit de buurt, je krijgt altijd een Sikkens vakschilder uit jouw regio. Door de permanente evaluatie van schilders worden enkel de beste schildersbedrijven aangeboden via dit platform. De lijdensweg om tot een schildersbezoek en een offerte te komen wordt volledig tot nul herleid omdat de consument zelf online zijn offerte kan berekenen. De methode van de elementen die je kan toevoegen aan een ruimte (een muur, een trap, …) neemt ook alle discussie weg over wat wel of niet inbegrepen is in de werkzaamheden. De kwaliteit van het werk wordt ook gegarandeerd door het gebruik van een gestandaardiseerd verfsysteem in functie van de gekozen elementen en de staat van de ondergrond.

De controle na oplevering van de werken door een onafhankelijk expert zorgt voor een continue monitoring van de kwaliteit van de schilders. Mocht er toch sprake zijn van onnauwkeurig werk dan plant de inspecteur de herstelwerkzaamheden onmiddellijk in. Na afloop ontvangt de consument een garantiecertificaat op het geleverde werk.


Voor schilders brengt deze nieuwe dienst ook een heel pak voordelen. Vele alternatieve platformen brengen vandaag enkel een eerste contact tot stand tussen aanvrager en schilder. Met ZRVCS.be krijgt de schilder exclusiviteit op elke aanvraag, en hoeft hij geen offerte meer maken, enkel nog de hoeveelheden nameten die door de consument zijn opgegeven. Dit leidt niet alleen tot tijdswinst, maar ook tot een snellere beslissing bij de consument: de prijs is immers geen verrassing meer. Daarnaast ontzorgt het platform de schilder met alle administratieve en boekhoudkundige ondersteuning, en zelfs met een verzekerde betaling van de uitgevoerde werken.

Ook AkzoNobel Paints, de grootste verfproducent ter wereld, participeert in dit platform met Sikkens, haar mooiste professioneel verfmerk met garantie op een perfect eindresultaat. Via ZRVCS.be brengt AkzoNobel meer kleur in het leven van consumenten (en dat is haar mission statement) én professionaliseert zij verder haar relatie met de Belgische vakschilder.


Overal in België?

Momenteel is de dienst al actief in Vlaanderen, Brussel en grote delen van Wallonië. Er zijn vandaag al meer dan 25 schildersbedrijven aangesloten, en elke week melden er zich nog nieuwe aan om tegen de zomer een volledige landelijke dekking te kunnen verzekeren.

Je vindt ZRVCS ook op Batibouw van 21/2 tot 3/3 in Paleis 3 “Binnenafwerking” stand 3114.

Bereken alvast jouw offerte op www.zrvcs.be.

Noot voor de redactie

Contacteer voor meer informatie:

Herbert Van de Poel: h.vandepoel@zervices.be| 0478/46.18.98 | www.zrvcs.be

ZRVCS bvba - Robert Schumanplein 2-4, verdieping 5-6, 1040 Brussel

“Obtenir une offre en 3 minutes pour des travaux de peinture”- Startup lance une plateforme innovante pour peintres en bâtiment

Bruxelles, 14 février 2019

Planifier des travaux de peinture est toujours toute une histoire. Comment trouver le meilleur peintre au meilleur prix ? La startup ZRVCS.be (du nom complet Zervices) lance une plateforme innovante pour peintres en bâtiment et permet de ne plus avoir à demander des devis ou à appeler des peintres. En tant que client vous calculez désormais le coût de tous vos travaux de peinture vous-même, en ligne en seulement 3 minutes. Si le prix entre dans votre budget, un peintre professionnel de Sikkens vous contactera ensuite afin de choisir les couleurs et de planifier les travaux. Grâce à la collaboration avec AkzoNobel et plus de 25 entreprises de peinture en Belgique, le service est d’ores et déjà disponible dans toute la Flandre, à Bruxelles et dans de nombreuses régions en Wallonie.


Pourquoi ?

Toutes les personnes qui ont déjà fait faire des travaux de peinture savent qu’il faut un à deux mois avant d’obtenir quelques devis parmi lesquels choisir. Vous aurez eu le temps de vous décourager en recherchant des peintres, en planifiant des rendez-vous, en rappelant afin d’obtenir enfin un devis… Et puis il reste à attendre de savoir si vous serez satisfait du travail effectué. « A l’époque du digital cela devrait être plus simple », ont pensé quelques entrepreneurs. Ils ont collaboré avec AkzoNobel afin de mettre en place une plateforme innovante qui met les consommateurs en relation avec les peintres. L’origine de cette idée nous vient des Pays-Bas où des services similaires ont du succès depuis quelques années au sein d’associations d’achats groupés.


Comment cela fonctionne-t-il ?

Le site internet ZRVCS.be fonctionne de manière similaire au configurateur de véhicules en ligne lorsque vous souhaitez obtenir une offre de prix pour une voiture. Un configurateur vous permet d’ajouter les chambres et les éléments que vous souhaitez peindre, tels qu’un mur, une porte, un escalier, etc. et ce très rapidement. Cette méthode basée sur des éléments permet de calculer rapidement la quantité de travail qu’il y a pour un peintre, la quantité de peinture nécessaire et donc le coût total du projet.

La plateforme fonctionne simplement et intuitivement :

  • En l’espace de 3 minutes vous calculez vous-même le coût de vos travaux de peinture.
  • Les peintres en bâtiment de Sikkens de votre région vous contactent afin de vous rencontrer pour valider l’offre, choisir les couleurs et planifier les travaux.
  • Le prix indiqué sur l’offre correspond au prix de la facture
  • Après un contrôle effectué par un expert indépendant vous recevez une garantie de 6 ans sur les travaux effectués et sur la peinture Sikkens utilisée.Quels problèmes résout-elle ?

Pour les consommateurs, cette nouvelle façon de travailler offre tout de même quelques grands avantages, notamment et pas des moindres, le gain de temps et la tranquillité d’esprit. Pour commencer, vous n’avez pas à rechercher de références de peintres de votre région, un peintre Sikkens de votre région vous est toujours attribué. L’évaluation permanente des peintres permet de ne mettre à disposition que les meilleures entreprises de peinture à travers cette plateforme. Le calvaire pour obtenir la visite d’un peintre en bâtiment ainsi qu’un devis est désormais histoire ancienne car le consommateur peut maintenant calculer son devis directement en ligne. Cette méthode basée sur des éléments que vous pouvez ajouter à un espace (un mur, un escalier,…) permet d’éviter toute discussion relative à ce qui est compris ou non dans les travaux. La qualité des travaux est également garantie par l’utilisation d’un système de peinture standard en fonction des éléments choisis et de l’état du support.

Le contrôle des travaux par un expert indépendant après livraison permet de garantir un suivi continu de la qualité des peintres. Si le travail devait tout de même être insatisfaisant, l’inspecteur planifiera les travaux de réparation immédiatement. Après finalisation, le consommateur reçoit un certificat de garantie sur l’entièreté des travaux.


Ce nouveau service apporte également un tas d’avantages pour les peintres. De nombreuses plateformes actuelles ne font qu’établir le premier contact entre le demandeur et le peintre. Grace à ZRVCS.be, le peintre obtient l’exclusivité sur chaque demande et ne doit plus établir de devis, seulement vérifier les quantités indiquées par le client. Cela ne mène pas uniquement à un gain de temps, mais également à des prises de décisions plus rapides par le client : car le prix n’est plus une surprise. De plus, la plateforme décharge le peintre en l’assistant pour toute l’administration et la comptabilité et même en garantissant le règlement des travaux effectués.


AkzoNobel Paints, le plus grand producteur de peinture au monde, participe également à cette plateforme en y proposant Sikkens, sa plus belle marque de peinture professionnelle qui offre la garantie d’un résultat final parfait. A l’aide de ZRVCS.be c’est plus de couleur que AkzoNobel apporte dans la vie des clients (et c’est d’ailleurs sa mission) et elle professionnalise également sa relation avec les peintres en bâtiment de Belgique.


Partout en Belgique ?

En ce moment le service et d’ores et déjà disponible en Flandre, à Bruxelles et dans de nombreuses parties de la Wallonie. Il existe aujourd’hui plus de 25 entreprises de peinture affiliées, et des nouvelles sociétés se présentent chaque semaine, ce qui nous permettra de garantir une disponibilité à travers tout le pays d’ici l’été.

Vous retrouverez ZRVCS également à Batibouw du 21/2 au 3/3 au Palais 3 “Finitions d’intérieur” stand 3114.

Calculez d’ores et déjà votre devis sur zervices.be.Note pour la rédaction

Contactez pour de plus amples informations :

Herbert Van de Poel : h.vandepoel@zervices.be | 0478/46.18.98 | www.zervices.be

ZRVCS sprl - Robert Schumanplein 2-4, verdieping 5-6, 1040 Brussel

Did we spark your interest? Get in touch with us.

Get in contact